ฟ้อนเล็บต้อนรัับคณะกรรมการ

      การแสดงฟ้อนเล็บของนักเรียน
จำนวน 99 คน เพื่อต้อนรับคณะ    กรรมการผู้ประเมินและผู้มีเกียรติทุกท่าน
 

การแสดงของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง ซึ่งเป็นการแสดงสรุป ผลงานดีเด่นของโรงเรียนฯ
 

คณะกรรมการ สรุปการประเมินในแต่ละด้าน


คณะกรรมการผู้ประเมินฯ กล่าวขอบคุณที่ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพร้อมกับ
กล่าวสรุปการประเมินในแต่ละด้านๆ


    ริ่มการเดินตามเส้นการประเมิน โดยเริ่มจากเยี่ยมชมห้อง DATA CENTER   ซึ่งมีครูวสันต์  กาวิละ ผู้ดูแลระบบ ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
 

    คณะกรรมการผู้ประเมินฯ เยี่ยมชมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีการแสดงโครงงานของนักเรียนและนำเสนอผลงานนักเรียนและผลงานครู

 

   คณะกรรมการผู้ประเมินฯ เยี่ยมชมห้องศูนย์อาเซียนและรับชมการแสดงของนักเรียนซึ่งเป็นการแสดงการทักทายอาเซียนและการแต่งกายอาเซียน

ชมการ Skype ของนักเรียนโรงเรียนสันป่าตองและนักเรียนประเทศฟิลิปปินส์เป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งเรื่องของภาษาและวัฒนธรรม

คณะกรรมการผู้ประเมินฯ ขึ้นเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้บนหอศิลปวัฒนธรรม

เยี่ยมชมผลงานการแกะสลักผลไม้ โดยฝีมือนักเรียน ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับภาคและระดับประเทศ

 
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

นายบุญเสริญ สุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯ

 

 
ห้องประชุม ดร.สันติ

     ภายในอาคาร 92 ปี  ห้องประชุม ดร.สันติ ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินฯ  มีการตกแต่งห้องอย่างสวยงาม 

 

 
ประมวลภาพ